Current Leadership

   Dean:    NING Qi
                    Associate Dean:
WANG Jian                             
                   FU Zhiming
                 LI Shujing
  
                              WU Jiewei                           
                            ZHENG Qingwen
                             ZHANG Dongmei 

  Secretary-General of CPC:               LI Yansong
Deputy Secretary-General of CPC:   LI Shujing
                                                   ZHENG Qingwen