Current Leadership

   Dean:    NING Qi
                    Associate Dean:  
WANG Jian                             
                         FU Zhiming
                      LI Shujing
  
                              WU Jiewei                           
                                   ZHENG Qingwen
                                    ZHANG Dongmei 

  Secretary-General of CPC:   LI Shujing
Deputy Secretary-General of CPC:    
ZHENG Qingwen